VPE

Onze gemeente is als volledig lid bij de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten) aangesloten.
De VPE is ontstaan uit de Broederschap van Pinkstergemeenten en Volle Evangeliegemeenten in Nederland. Er zijn ruim 120 gemeenten in Nederland bij de VPE aangesloten. De VPE maakt samevpe_logon met een aantal andere Pinkster- en evangelische denominaties deel uit van het Landelijk Platform Pinksterbeweging (LP).
De bij het LP aangesloten kerkgenootschappen onderschrijven het Apostolicum en belijden bovendien:

  • dat de Bijbel het door God geïnspireerde Woord is, de onfeilbare regel voor geloof en leven;
  • de noodzaak van persoonlijk geloof in het verlossende werk van Jezus Christus en de bekering tot God;
  • de doop van gelovigen door onderdompeling in water;
  • de doop met de Heilige Geest, als een van de bekering onderscheiden ervaring, en de uitingen van de Geest, die deze doop met zich meebrengt, waaronder het spreken in tongen;
  • dat de dienst van goddelijke genezing deel uitmaakt van de roeping van de Gemeente van Jezus Christus.

SEM (voorheen SGL)

Onze gemeente is aangesloten bij SEM. SEM staat voor Stichting Evangelisch Meldpunt; belangrijk onderdeel van SEM is het Meld- en Advies Punt (het MAP), waar leden terecht kunnen met misbruik in welke vorm dan ook. SEM wil zoeken naar passende vormen van recht. Persoonlijk en professioneel, toegankelijk en adequaat. Er is een separate meld- en adviespagina voor de leden, een pagina voor deelnemende gemeenten, kerken en organisaties, als ook een pagina die aandacht schenkt aan hoe je werkt aan een veilige omgeving. In de gemeente is een vertrouwenscommissie in het leven geroepen waar u als gemeentelid met vragen, problemen en klachten terecht kunt. Voor meer informatie: stuur een e-mail via het contactformulier en selecteer de optie ‘vertrouwenspersoon’. Uw bericht komt dan rechtstreeks bij onze vertrouwenspersoon (Timo van Steenis) terecht.

ANBI-status

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft op 30 november 2007 een convenant gesloten met de Belastingdienst inzake de ANBI-regeling. Dit houdt in dat aan de VPE als één van de bij het CIO aangesloten kerkgenootschappen een groepsbeschikking is afgegeven, zodat de VPE, haar zelfstandige onderdelen en de bij haar aangesloten gemeenten erkend zijn als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Giften aan deze instellingen blijven fiscaal aftrekbaar. Omdat het hier een groepsbeschikking betreft, zullen de bij de VPE aangesloten gemeenten niet afzonderlijk worden vermeld op de site van de Belastingdienst. Alleen de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten te Urk staat als ANBI op deze site vermeld. Jaarlijks dient de VPE aan het CIO een lijst aan te leveren met gegevens over de bij haar aangesloten gemeenten.

Voor de vermelding van onze gegevens inzake de publicatieplicht verwijzen wij naar de website van de VPE.

Giften

Giften voor het algemeen werk, het gebouw en de zendelingen kunnen worden overgemaakt op het rekeningnummer van Christengemeente Bethel NL54 RABO 0309 8606 36
Deze giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

Het is helaas niet toegestaan om giften waarbij in de omschrijving een privé-persoon vermeld staat door te storten aan die privé-persoon.

Let daarom op de juiste omschrijving:

  • Stichting Charis voor giften aan Marien en Yvonne Kroon in Roemenië
  • Serving Together voor giften aan Dick en Ulla Brouwer bij Jeugd met een Opdracht
  • Voor onze zendeling in Azië kan tot nader order het land waar zij werkt worden vermeld